Экологиялық менеджмент жүйесі

Система экологического менеджмента.jpg

Өз қызметінің ауқымын кеңейте отырып, «Газпром нефть-Қазақстан» экологиялық менеджменттің тиімді жүйесіне, техника, технология және басқару саласындағы үздік әлемдік тәжірибелерді біртіндеп енгізуге сүйене отырып, табиғатты пайдаланудың стратегиясын жауапты құрады.

Жағымды қоршаған ортаны сақтау және табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалану – «Газпром нефть-Қазақстан» үшін бизнесті жүргізудің басымды қағидалары болып табылады. Олар компанияның барлық еншілес қоғамдары үшін ортақ. Экологиялық менеджменттің біріктірілген жүйесі кәсіпорындарға түрлі бағыттар бойынша қызметтерді жүзеге асырған кезде осы қағидаларды ұстануға мүмкіндік береді.

Компания әлеуетті экологиялық тәуекелдерді объективті бағалайды және жағымсыз әсер етуді ескерту және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шараларды іске асырады. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы «Газпром нефть» стратегиясы компанияның табиғатты сақтау үшін жауапкершілігімен анықталады және келесі өзгерістерге бағытталған:

  • экологиялық менеджмент жүйесінің тиімділігін арттыруға;
  • қоршаған орта объектілеріне әсер етудің үлесті көрсеткіштерін төмендетуге;
  • басқару және өндірудің экологиялық мәдениетін, мердігерлік ұйымдардың құзыреттерін дамытуға;
  • биологиялық баға белгілеудің сақталуына;
  • табиғи ресурстардың оңтайлы пайдаланылуына;
  • жаңа тиімді табиғатты қорғау техникаларын және технологияларын іздеу үшін ғылыми қызметті жүзеге асыруға.
Компания жыл сайын қызметі қоршаған ортаға әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін мамандардың оқытылуын жүргізеді.

Экологиялық қауіпсіздік саласындағы саясат және стандарттар

Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік «Газпром нефть-Қазақстан» үшін күн сайынғы жұмыста сөзсіз басымдылықтар болып табылады. Серіктестік жүзеге асыратын кез келген шаруашылық қызмет ҚР заңнамасының талаптарына, халықаралық және корпоративтік стандарттарға сәйкес келуіне тексерістен өтеді. Өнеркәсіптік, өрт, көлік, экологиялық қауіпсіздік, еңбекті қорғау және азаматтық қорғаныс саласындағы «Газпром нефть-Қазақстан» саясаты барлық объектілер бойынша әрекет етеді және стратегиялық мақсаттардың, міндеттемелердің және жауапкершіліктің тұтастығына кепілдік береді. Серіктестіктің адамдарға, қоршаған ортаға және меншікке зиянды болдырмау жөніндегі талаптары мердігерлік ұйымдардың қызметіне таралады.